نمایش فایل#پژوهش معنی و مفهوم باور و مصادیق باورهای فطری#

مبانی نظری معنی ومفهوم باورومصادیق باورهای فطری ,ادبیات نظری معنی ومفهوم باورومصادیق باورهای فطری ,پیشینه تحقیق معنی ومفهوم باورومصادیق باورهای فطری ,مقاله معنی ومفهوم باورومصادیق باورهای فطری ,پایان نامه معنی ومفهوم باورومصادیق باورهای فطری ,پر,,,پژوهش معنی و مفهوم باور و مصادیق باورهای فطری#35027158#rd
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان پژوهش معنی و مفهوم باور و مصادیق باورهای فطری را مشاهده می نمایید.

توضیحات:دانلود پژوهش با موضوع معنی و مفهوم باورومصادیق باورهای فطری ،
در قالب doc و در 23 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن:بخش اول :معنی ومفهوم باور، راههای رسیدن به آن وتوجیه باور
3-1-1- باور در لغت
«اصل این کلمه از ریشه «وَر» به معنی برگزیدن وبرتری دادن وگرویدن است» وباز شناختن واعتقاد داشتن نیز می دهد .وکلمه «وار» پهلوی وباور پارسی از ریشه «وَر» پهلوی اشتقاق یافته است.
ودرفرهنگ نفیسی لغت باور به معنی قبول و تصدیق سخن واستوار وراست واعتبار می باشد.
همچنین در فرهنگ فارسی دکتر محمد معین «لغت باور به معنی 1-قبول سخن وپذیرش قول کسی ،2-یقیقن واعتقاد می باشد.»
لغت باور درکتاب فرهنگ المحی به معنی ایمان،ثقه ،تصدیق،معتقدوعقیده آمده است.
«درفرهنگ فشرده سخن، لغت باور،حالت یاحادث ذهنی که باعث اعتماد،اعتقاد،یا یقین انسان وپذیرش امری به عنوان حقیقت یا واقعیت می شود،عقیده.
3-1-2- مفهوم باور«Belief»
مفهوم باور در معرفت شناسی مفهومی محوری است و بسیاری از مفاهیم بنیادین معرفت شناسی مانند صدق و کذب و توجیه درباره آن به کار می روند یعنی باورها هستند که به صدق یا کذب متصف می شوند واز موجه بودن یا موجه نبودن آنها سخن به میان می آید. باور را می توان با عقیده مترادف دانست و عقیده داشتن، معتقد بودن واعتقاد ورزیدن را میتوان معادل باور داشتن به کار برد. درتفاوت میان باور وبارو داشتن باید گفت که باورداشتن فعل است اما باور حاصل فعل است اما اعتقاد می ورزیم وحاصل فعل ما باور یا عقیده است همانطور که حاصل فعل یادگرفتن ،یادگیری وحاصل فعل دانستن ،دانش وعلم است. اغلب فیلسوفانی که به ماهیت باور پرداخته اند ،آن را یکی از حالات درونی ،ذهنی تلقی کرده اند که می توان مستقیماً از طریق درون نگری از وجود آن مطلع شد. این حالت ذهنی، مرکبی است که دارای دو مؤلّفه است :یک مؤلّفه آن حاکی از قصد واراده است یعنی باور حالتی معطوف به مقصود است وهر باور غرض وقصد خاصی را باز می نمایاند. مؤلّفه دیگر عِلّی است ؛به این معنی که باورها علت رفتارهایی هستند که از ما صادر می شوند وبه مثابه نقشه ای عمل می کنند که هدایت وراهنمایی ما رابرعهده دارند.
باور از مفاهیم ذوالاضافه است ومتعلّق می خواهد ،متعلق باور قضیه است.یعنی وقتی محتویات قضایا با نگرش معیّنی نسبت به آنها همراه شوند حالات ذهنی خاصی را بوجود می آورند که بدان ها باور اطلاق می شود.
از جمله مطالبی که درباب باور حائز اهمیت بسیاری است ،این است که آیا ما در قبال باورهای خود فعّالیم یا این که منفعلانه واجد آن ها می شویم ؛به عبارت دیگر آیا باور امری مربوط به اراده است ومابا اراده خودباوری را برمی گیریم ویا باور دیگری را فرو می گذاریم یا این که باور داشتن یا نداشتن موضوعی است که از حیطه تصمیم گیری وفعالیت ارادی ما خارج است؟
درتاریخ فلسفه ،دکارت وهیوم از جمله کسانی هستند که به طور مشخص یکی از این دو رای را برگزیده اند.دکارت برآن است که تصدیق موضوعی است مربوط به اراده که می تواند به نحوه ارادی انجام پذیرد یا ازآن ممانعت به عمل آید وهیوم برخلاف دکارت ما را در برابر باورهایمان بسیار منفعل معرفی می کندو می گوید باورحالتی است که ما خود را واجد آن می یابیم وباید آن را تحمل کنیم،خواه مطلوب ما باشد وخواه نباشد.
و . . .

فهرست مطالب:بخش اول :معنی ومفهوم باور،راههای رسیدن به آن وتوجیه باور
3-1-1-باور درلغت
3-1-2-مفهوم باور
3-1-3-راههای رسیدن به باور
3-1-4-توجیه باور
بخش دوم :باورهای دینی ونظریه فطرت دردیدگاه اسلام
3-2-1-معرفت شناسی دینی
3-2-2-تبیین باورهای دینی
3-2-3-پایه بودن باورهای دینی ومنشاء آنها
3-2-4- نظریه فطرت در دیدگاه اسلام
3-2-5- باورهای فطری ازنظر منطق دانان مسلمان
3-2-6- نتیجه گیری
بخش سوم:مصادیق باورهای فطری
3-3-1- تشخیص احکام وباورهای فطری
3-3-2-اشاره اجمالی به احکام فطریات
3-3-3-فطری بودن اصل وجود مبدا متعال
3-3-4-فطری بودن اصل وجود معادورستاخیز
3-3-5-فطری بودن اصل نبوّت ورُسل

منابع دارد


مطالب دیگر:
📎معانی و بیان 2📎معاونت ادار ی و پشتیبانی📎معاونت اداری و مالی📎معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور📎معاونت درمان دانشگاه📎معاونت درمان📎معاینه فیزیکی📎معتادان گمنام📎معرف سایت های مفید جهت کمک به فهرست نویسی در رده بندی مواد 1📎معرف سایت های مفید جهت کمک به فهرست نویسی در رده بندی مواد📎معرفی اجمالی شهرستان خواف📎معرفی تریکودینا📎معرفی سیستمهای رمز دنباله ای📎معرفی شاخص های وبومتریک📎معرفی کبوترخانه📎معرفي سيستم هاي رمزبلوكي📎معرفي اصول شئ گرائي براي مقابله با پيچيدگي نرم افزار📎معرفي انواع ريسک ها در بانک📎معرفي بخشي از مهمترين پروژه هاي زيست محيطي انجام شده و در دست اقدام در POGC📎معرفي بيمار📎معرفي تصويري خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران📎معرفي توانمندي‌هاي انجمن صنفي خدمات آب و خاک📎معرفي دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور📎معرفي زبان برنامه‌سازي C📎معرفي سيستمهاي ايمني و مراقبت های ایمنی